a) yeshthere is and enthere is not
b) the verb to have
c) the dative, formed with the preposition le-to
d) more verbs
e) more prepositions
f) the merging of prepositions and personal pronouns (eg because of him, after you)
g) interrogative sentences without question word begin with ha-im

singularpluralinfinitive
to…m fmf(eg to see)
seeרואהרואהרואיםרואותלראות
ro’ehro’ahro’imro’otlir’ot
loveאוהבאוהבתאוהביםאוהבותלאהוב
ohevohevetohavimohavotle’ehov
sayאומראומרתאומריםאומרותלאמר
omeromeretomrimomrotle’emor
thinkחושבחושבתחושביםחושבותלחשוב
choshevchoshevetchoshvimchoshvotlachshov
writeכותבכותבתכותביםכותבותלכתוב
kotevkotevetkotvimkotvotlichtov
eatאוכלאוכלתאוכליםאוכלותלאכול
ochelocheletochlimochlotle’echol
drinkשותהשותהשותיםשותותלשתות
shotehshotahshotimshototlishtot
closeסוגרסוגרתסוגריםסוגרותלסגור
sogersogeretsogrimsogrotlisgor
finishגומרגומרתגומריםגומרותלגמור
gomergomeretgomrimgomrotligmor
takeלוקחלוקחתלוקחיםלוקחותלקחת
loke’achlokachatlokchimlokchotlakachat
openפותחפותחתפותחיםפותחותלפתוח
pote’achpotachatpotchimpotchotlifto’ach
know, be ableיודעיודעתיודעיםיודעותלדעת
yode’ayoda’atyod’imyod’otlada’at
hearשומעשומעתשומעיםשומעותלשמוע
shome’ashoma’atshom’imshom’otlishmoa
travelנוסענוסעתנוסעיםנוסעותלנסוע
nose’anosa’atnos’imnos’otlinsoa
findמוצאמוצאתמוצאיםמוצאותלמצוא
motzemotzetmotz'immotz'otlimtzo
hateשונאשונאתשונאיםשונאותלשנוא
sonesonetson'imson'otlisno
actפועלפועלתפועליםפועלותלפעול
po’elpo’eletpo’alimpo’alotlif’ol
read, call קוראקוראתקוראיםקוראותלקרוא
korehkoretkor’imkor’otlikro
but: to happenקורה קוריםקורות לקרות
with he in the endkorehkorimkorotlikrot

Note:

  • the different vocalization in verbs which have a chet oder ajin as third consonant of the shoresh, eg hu shome’a, he hears, hi shoma’at, she hears.
  • the female form singular in verbs, which have a he as third consonant of the shoresh, eg hi ro’ah, and the ending of the infinitive lir’ot.
  • the ending of the female singular in verbs which have an alef as third consonant of the root, eg hi kor’et, she reads.